PRIVACYBELEID:

Dit is de privacy policy van Prof Shop van Rijsbergen VOF, gevestigd te Rucphen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64606163 (hierna: “Prof Shop van Rijsbergen”). Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens Prof Shop van Rijsbergen verwerkt wanneer u onder andere de website www.profshop.nl bezoekt, en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

In deze privacy policy wordt de website www.profshop.nl aangeduid als: www.profshop.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 Wanneer u www.profshop.nl bezoekt vraagt Prof Shop van Rijsbergen (mogelijk)

persoonsgegevens van u indien u:
(a) leverancier of afnemer bent;
(b) een aankoop doet of een dienst afneemt;
(c) via het contactformulier contact met ons opneemt.

1.2 Daarnaast verzamelt en gebruikt Prof Shop van Rijsbergen persoonsgegevens over bezoekers van de website door middel van:

(a) IP-registraties;

(b) cookies.
1.3 Prof Shop van Rijsbergen verzamelt op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:

(a) (bedrijfs)naam;
(b) adres;
(c) e-mailadres;
(d) telefoonnummer;
(e) bankrekeningnummer;(f) KvK nummer;

(g) BTW nummer;
1.4 Prof Shop van Rijsbergen gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

(a) de aankoop uit te voeren, de dienst te leveren;(b) contact met u op te nemen of te onderhouden.

2. GEBRUIK VAN COOKIES EN BEZOEKERSREGISTRATIE

2.1 Prof Shop van Rijsbergen gebruikt op www.profshop.nl cookies en maakt gebruik van IP- registratie. Voor meer informatie over het gebruik van cookies en IP-registratie door Prof Shop van Rijsbergen en voor het instellen van uw toestemmingen voor het toepassen daarvan verwijzen wij u naar de cookie-manager (info@profshop.nl).

2.2 Wanneer in het kader van het gebruik van cookies en de registratie van IP-adressen informatie wordt geplaatst of uitgelezen en dit niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de communicatie met u of voor een specifiek door u gevraagde dienst, wordt u vooraf geïnformeerd en wordt u toestemming gevraagd, zie daarvoor de cookie-manager. Het kan voorkomen dat sommige onderdelen van de website zonder cookies etc. niet goed functioneren.

3. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
3.1 U kunt contact opnemen met Prof Shop van Rijsbergen via info@profshop.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop Prof Shop van Rijsbergen persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
(c) inzage in de persoonsgegevens die Prof Shop van Rijsbergen met betrekking tot u

verwerkt;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Prof Shop van Rijsbergen.

4. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
4.1 Prof Shop van Rijsbergen zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy

genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

4.2 Prof Shop van Rijsbergen zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

5. DERDEN

5.1 Prof Shop van Rijsbergen zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of Prof Shop van Rijsbergen daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

6. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

6.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

7. MELDING AAN BETROKKENE
7.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk

waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

8. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

8.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.